İmam Hatip ve Molla Alımı Şartları

Diyanet İşlerinden Sözleşmeli Personel Alımı Açıklaması

 

 

 

 

 

SIRA SINIFI UNVANI ADEDİ
1 D.H.S Kur’an Kursu Öğreticisi 200
2 D.H.S İmam Hatip 800

 

 

II- Sınava Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Müracaat bitiş tarihi itibari ile 30(otuz) yaşınıtamamlamış olmak.

3. En az ilkokul mezunu olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Terör suçuna karışmamış olmak.

7. İmam hatipler için erkek olmak.

8. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

10. Kur’an kursu öğreticiliği veya imam hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmamak.

12. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde zikredilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

13. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı almamak.

14. Yurtiçinden müracaat eden adaylar için görev almak istediği ilde ikamet ediyor olmak.

15. 653 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tarihinden önce geleneksel usullere göre dini öğrenim gördüğüne dair belgeyesahip olmak.

III- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

A- Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 26.03.2012-09.04.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar “IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler” başlığında istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri şehrin İl Müftülüğüne, yurtdışından sınava müracaat edenler ise İstanbul İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, adaylardan istenen belgeleri inceleyerek yukarıdaki şartları taşıyan adayların başvurularını Başkanlığımız internet sayfasında bulunan programdaki e-başvuru formunu doldurarak sisteme kaydedeceklerdir.

3. İl Müftülükleri,müracaat esnasında adaylar tarafından asılları ibraz edilmesi gereken belgelerden;

· Sabıka kaydının, emekli aylığı almadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmadığına dair SGK’dan alınan belgenin, yerleşim yeri belgesinin (ikametgâh), sağlıkla ilgili yazılı beyanın ve varsa adayın fahri din görevlisi olarak görev yaptığına dair belgenin asıllarını,

· Kimlik belgesinin,dini öğrenimi gösterir belgenin aslının,hafızlık belgesinin ve askerlik durumu ile ilgili istenen belgenin müftülükçe onaylanmış suretlerini,

Müftülükte aday adına açtıkları dosyada muhafaza edeceklerdir.

4. Başvuru esnasında, eksik belge getirenlerin ve istenen belgeleri yetkili memurlara ibraz etmeyenlerin müracaat işlemi yapılmayacaktır.

5. Başvurunun kaydedilmesi işleminden sonra, e-başvuru formundan iki nüsha yazdırılarak formun her iki nüshasıyetkili memur ve aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanarak tarih sayı verilecek ve formun bir nüshası diğer evraklarla birlikte aday adına müftülükte açılan dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise adaya verilecektir.

6. Başvurunun kaydedilmesinden sonra, hangi nedenle olursa olsun adayın başvuru bilgilerinde kayıt değişikliği yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

7. İl Müftülükleri aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 09.04.2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B- Sınav İşlemleri

1. Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte adaylara duyurulacaktır.

2. Adaylar sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde her ne sebeple olursa olsun sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

C- Sınav Sonrası İşlemler

1. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan adayların atamaları en yüksek puan alan adaydan başlanarak başarı sırasına göre kontenjan adedince yapılacaktır.

2. Sözlü sınavdan alınan puanların eşit olması halinde adaylardan öncelikle hafız olanın, hafız olmaları halinde doğum tarihi önce olanın ataması yapılacaktır.

3. Sınav sonucunda atanmaya hak kazananlar, Başkanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, bu duyuruda atamaların yapılacağı ilan edilen illerden görev almak istediği ile atanacaktır.

4. İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından yapılacaktır.

D- Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

3. Ataması yapılan adaylar hakkında 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. 653 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tarihinden önce geleneksel usullere göre dini öğrenim gördüğüne dair belgenin aslı,

3. Yurtiçinden müracaat eden adayların ikamet ettiği ve görev almak istediği ilde oturduğuna dair il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi (ikametgâh),

4. Emekli aylığı almadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmadığına dair SGK’dan alınan belge,

5. Hafızlık belgesi (Hafız olduğunu beyan edenler için),

6. Askerlikten muaf veya tecilli ise muaf olduğunu veya tecilli olduğunu gösterir belge, askerliğini yapmış ise terhis belgesi,

7. Sabıka Kayıt Belgesi (Sabıka kayıt belgesinde, sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarının, Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere İl Müftülüklerince 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak resmi yazı ile fakslanması ve Başkanlığımız görüşü alındıktan sonra adayın müracaatlarının kabul edilmesi gerekmektedir.),

8. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

9. 653 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tarihinden önce fahri din görevliliği yapmış ise bununla ilgili belgeler,

10. Varsa yayımlanmış veya yayımlanmak üzere hazırlanmış ilmi eserleri.

NOT: Adayın kimlik belgesini,dini öğrenimini gösterir belgenin aslını, hafızlık belgesini ve askerlik durumu ile ilgili belgesini ibraz etmesinden sonra bu belgelerin il müftülüğünce onaylı birer sureti aday adına açılan dosyaya konulacak, asılları ise adaya teslim edilecektir.

V- Sınav Konuları

1. Kur’an-ı Kerim (okuma, anlama ve tefsir).

2. Arapça (okuma, anlama ve yazma).

3. Dini bilgiler (klasik dini eserleri okuyup anlama).

VI. Sözleşmeli Kadroların Atanacağı İller ve Kadro Kontenjanları

SIRA NO PLAKA NO İLİN ADI KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ İMAM HATİP TOPLAM
1 1 ADANA 6 5 11
2 2 ADIYAMAN 7 18 25
3 4 AĞRI 5 20 25
4 6 ANKARA 3 10 13
5 12 BİNGÖL 0 15 15
6 13 BİTLİS 5 25 30
7 19 ÇORUM 3 5 8
8 21 DİYARBAKIR 12 70 82
9 22 EDİRNE 0 2 2
10 23 ELAZIĞ 2 10 12
11 24 ERZİNCAN 3 5 8
12 25 ERZURUM 3 20 23
13 27 GAZİANTEP 6 29 35
14 30 HAKKARİ 8 42 50
15 33 MERSİN 5 15 20
16 34 İSTANBUL 10 60 70
17 35 İZMİR 5 5 10
18 36 KARS 3 10 13
19 38 KAYSERİ 4 5 9
20 41 KOCAELİ 8 20 28
21 42 KONYA 1 11 12
22 45 MANİSA 5 5 10
23 46 KAHRAMANMARAŞ 1 4 5
24 47 MARDİN 5 63 68
25 49 MUŞ 6 24 30
26 53 RİZE 10 8 18
27 55 SAMSUN 3 5 8
28 56 SİİRT 12 41 53
29 60 TOKAT 4 4 8
30 61 TRABZON 10 5 15
31 62 TUNCELİ 3 5 8
32 63 ŞANLIURFA 5 45 50
33 65 VAN 12 45 57
34 66 YOZGAT 2 4 6
35 72 BATMAN 8 57 65
36 73 ŞIRNAK 2 38 40
37 75 ARDAHAN 2 5 7
38 76 IĞDIR 10 35 45
39 79 KİLİS 1 5 6
TOPLAM 200 800 1000

You may also like...

Bir yanıt yazın